Program Dates                               2016                                                         2017

Start Date
End Date
Start Date
End Date
May 29th* June 5th* January 8th January 15th
June 5th* June 12th* February 12th February 19th
July 31st August 7th March 12th March 19th
August 28th September 4th April 9th April 16th
October 23rd October 30th May 7th May 14th
November 13th* November 20th* June 11th June 18th
December 11th December 18th July 9th July 16th

*With Barbara O’Neill